Open Data Portal

Latvian Memory Institution Data in the Digital Space: Connecting Cultural Heritage

Ontology service

The National Library of Latvia (NLL) ontology service publishes NLL's thesaurus data set ontologies (genre/form ontology; geo ontology and subject authority ontology) as Linked Open Data.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ontoloģiju serviss publicē LNB tēzaura datu kopu ontoloģijas (formas/žanra ontoloģija; ģeogrāfisko nosaukumu ontoloģija un tematisko priekšmetu ontoloģija) saistīto datu formā.

Publishing in Latvia

Extensive information on publishing output (non-aggregated, without number of copies) based on legal deposit copies and reports from publishers.

Plaša informācija par Latvijā izdotajiem izdevumiem neapkopotā veidā (bez tirāžām), kas veidota, balstoties uz izdevēju piegādātājiem izdevumu obligātajiem eksemplāriem un pārskatiem par izdevējdarbību.

Linked Digital Collection "Rainis un Aspazija" (RunA)

Linked dataset of the RunA collection is structured data about collection objects, entities and links between them. Entity data also contain references to data about these entities found in other sources of information. Data for each collection object and entity are available in RDF/XML and Turtle RDF format.

RunA kolekcijas saistīto datu kopa ir strukturēti dati par kolekcijas objektiem, entītēm un saitēm to starpā. Dati par entītēm satur arī norādes uz citos informācijas avotos atrodamajiem datiem par šīm entītēm. Dati par katru kolekcijas objektu un entīti ir pieejami RDF/XML un Turtle RDF formā.

National bibliography (2017–2020)

The National bibliography data set for the period of 2017–2020 contains structured data on books published in Latvia, including information about their authors and co-authors, titles, publishers, etc. The data is available in MARC/XML format.

Nacionālās bibliogrāfijas datu kopa par laika periodu 2017-2020 ir strukturēti dati par Latvijā publicētām grāmatām, ietverot informāciju par to autoriem un līdzautoriem, nosaukumiem, izdevējiem u.c. Dati ir pieejami MARC/XML formātā.


FLPP project logo

Latvian Memory Institution Data in the Digital Space: Connecting Cultural Heritage (Project No lzp-2019/1-0365) – cooperation project of the National Library of Latvia and the University of Latvia under the Programme of Fundamental and Applied Research implemented by the Latvian Council of Science.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Universitātes projekts "Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" (Nr. lzp-2019/1-0365), ko Fundamentālo un lietišķo projektu (FLPP) programmas ietvaros finansē Latvijas Zinātnes padome.