Open Data Portal

Latvian Memory Institution Data in the Digital Space: Connecting Cultural Heritage

Ontology service

The National Library of Latvia (NLL) ontology service publishes NLL's thesaurus dataset ontologies (genre/form ontology; geo ontology and subject authority ontology) as Linked Open Data.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ontoloģiju serviss publicē LNB tēzaura datu kopu ontoloģijas (formas/žanra ontoloģija; ģeogrāfisko nosaukumu ontoloģija un tematisko priekšmetu ontoloģija) saistīto datu formā.

Publishing in Latvia

Extensive information on publishing output (non-aggregated, without number of copies) based on legal deposit copies and reports from publishers.

Plaša informācija par Latvijā izdotajiem izdevumiem neapkopotā veidā (bez tirāžām), kas veidota, balstoties uz izdevēju piegādātājiem izdevumu obligātajiem eksemplāriem un pārskatiem par izdevējdarbību.

Linked Digital Collection "Rainis un Aspazija" (RunA)

Linked dataset of the RunA collection is structured data about collection objects, entities and links between them. Entity data also contain references to data about these entities found in other sources of information. Data for each collection object and entity are available in RDF/XML and Turtle RDF format.

RunA kolekcijas saistīto datu kopa ir strukturēti dati par kolekcijas objektiem, entītēm un saitēm to starpā. Dati par entītēm satur arī norādes uz citos informācijas avotos atrodamajiem datiem par šīm entītēm. Dati par katru kolekcijas objektu un entīti ir pieejami RDF/XML un Turtle RDF formā.

National bibliography (2014–2023)

The National bibliography dataset for the period of 2014–2023 contains structured data on books published in Latvia, including information about their authors and co-authors, titles, publishers, etc. The data is available in MARC/XML and BIBFRAME/RDF format.

Nacionālās bibliogrāfijas datu kopa par laika periodu 2014-2023 ir strukturēti dati par Latvijā publicētām grāmatām, ietverot informāciju par to autoriem un līdzautoriem, nosaukumiem, izdevējiem u.c. Dati ir pieejami MARC/XML un BIBFRAME/RDF formātā.

RDA Dictionary

The RDA (Resource Description & Access) dictionary of terms, values and relationships in Latvian has been published in the international RDA Registry. The dictionary includes more than 5000 terms necessary to describe the resources of libraries and other cultural heritage institutions and to create a unified ontology of cultural heritage.

Starptautiskajā RDA Registry ir publicēta RDA (Resource Description & Access) terminu, vērtību un attiecību vārdnīca latviešu valodā. Vārdnīcā iekļauti vairāk nekā 5000 bibliotēku, kā arī citu kultūras mantojuma institūciju resursu aprakstīšanai un vienotas kultūras mantojuma ontoloģijas izveidei nepieciešamie termini.

Work authority data

The dataset of Work authority records for the time period 2019 – October 2022 is structured data on works published by Latvian authors, including information on the genre of the work and the years of writing/publication. Data is available in MARC/JSON and BIBFRAME/RDF format.

Darbu autoritatīvo ierakstu datu kopa par laika posmu no 2019. gada sākuma līdz 2022. gada oktobrim ir strukturēti dati par Latvijas autoru izdotiem darbiem, ietverot informāciju par Darba žanru, uzrakstīšanas/publicēšanas gadiem. Dati pieejami MARC/JSON un BIBFRAME/RDF formātā.

Publisher authority data

The dataset of authority records of Latvian publishers contains structured data about Latvian organizations engaged in publishing activities. Data is available in MARC/JSON and BIBFRAME/RDF format.

Latvijas izdevēju autoritatīvo ierakstu datu kopa satur strukturētus datus par Latvijas organizācijām, kuras nodarbojas ar izdevējdarbību. Dati ir pieejami MARC/JSON un BIBFRAME/RDF formātā.

Transcripts of interviews about micro‑publishing

The transcripts of the interviews published in the dataset were created within the framework of the project "Narrative, form and voice: rootedness of literature in culture and society" (No. VPP-LETONIKA-2022/3-0003) by studying publishers who are engaged in micropublishing, i.e., they publish books and serials in a relatively small number, but with some regularity, given the texts are not authored and co-authored by themselves, at least not primarily. The dataset includes published transcripts of interviews with three publishers who agreed to become research participants and permitted the transcript to be published.

Datu kopā publicētie interviju transkripti veidoti projekta "Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā" (Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003) ietvarā pētot izdevējus, kuri nodarbojas ar mikroizdevējdarbību, t.i., salīdzinoši mazā skaitā, taču ar zināmu regularitāti izdod grāmatas un seriālizdevumus, kuru teksta autori un līdzautori nav viņi paši, vismaz ne galvenokārt. Datu kopā publicēti transkripti intervijām ar trīs izdevējiem, kuri piekrita kļūt par pētījuma dalībniekiem un atļāva transkriptu publicēt.


Contact information

For questions about this Open Data portal and its datasets please contact Uldis Bojārs: uldis.bojars@lnb.lv

Jautājumos par LNB Atvērto datu portālu un tā datu kopām lūdzam sazināties ar Uldi Bojāru: uldis.bojars@lnb.lv


FLPP project logo

Latvian Memory Institution Data in the Digital Space: Connecting Cultural Heritage (Project No lzp-2019/1-0365) – cooperation project of the National Library of Latvia and the University of Latvia under the Programme of Fundamental and Applied Research implemented by the Latvian Council of Science.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Universitātes projekts "Latvijas atmiņas institūciju dati digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" (Nr. lzp-2019/1-0365), ko Fundamentālo un lietišķo projektu (FLPP) programmas ietvaros finansē Latvijas Zinātnes padome.